Raport o oddziaływaniu na środowisko

Przepisy prawne, procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (a więc kwalifikujących się do wykonania Raportu o oddziaływaniu na środowisko – dalej: ROŚ lub Raport) zostały określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). W tym samym rozporządzeniu w § 2 ust. 2 i 3 wskazano przypadki zmian dokonywanych w obiektach, które podlegają również kwalifikacji jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

W celu złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej: DŚU) należy dokonać kwalifikacji przedsięwzięcia odpowiednio do:

Grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2 ust. 1 powyższego rozporządzenia) – wówczas wymagane jest opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ROŚ) i pełna procedura oceny oddziaływania na środowisko,

Grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek oceny oddziaływania został określony opinią lub postanowieniem właściwego organu – istnieje wtedy konieczność opracowania ROŚ i przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko

Procedura uzyskania decyzji środowiskowej w przypadku ROŚ składa się z następujących etapów:

Więcej Mniej
 1. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie DŚU do organu właściwego do wydania decyzji z przedłożeniem dokumentów takich jak:
  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w formie pisemnej oraz elektronicznej, a także w liczbie 4-5 egzemplarzy – odpowiednio jeden dla organu prowadzącego postępowanie oraz po jednym dla każdego organu opiniującego i uzgadniającego. Ważną kwestią różniącą autorów KIP i ROŚ jest fakt iż autor lub kierujący zespołem autorów musi spełniać odpowiednie wymogi dotyczące doświadczenia lub wykształcenia wskazane w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • Kopia mapy ewidencyjnej poświadczona przez właściwy organ, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać,
  • Mapa zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej, na której zaznaczony zostanie teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zaznaczeniem odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowana inwestycja,
  • Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania,
  • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacja o jego braku – tylko w określonych przypadkach,
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
 2. Dokonanie oceny kompletności wniosku pod kątem formalnym przez organ prowadzący postępowanie.
 3. Wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych (o ile takie się pojawią) oraz uzupełnienie przez wnioskodawcę
 4. Wszczęcie postępowania
 5. Analiza ROŚ przez organ wydający decyzję i w razie konieczności wezwanie wnioskodawcy do wyjaśnień dotyczących treści KIP
 6. Wystąpienie organu właściwego do wydania DŚU o uzgodnienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także o opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  • w przypadku nałożenia pełnej oceny oddziaływania (ROŚ) po wcześniejszym przedłożeniu i analizie KIP przez 1 lub kilka organów, na etapie ROŚ będzie wymagane uzyskanie uzgodnienia (lub ponownej opinii w przypadku PPIS) tylko z tym organem lub organami, które potrzebę taką stwierdziły (art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
 7. Uzupełnienie w zakresie braków merytorycznych lub wyjaśnienie zagadnień poruszonych w ROŚ wskazanych przez organy uzgadniające i opiniujące
 8. Udział społeczeństwa w postępowaniu (tzw. konsultacje społeczne) – trwające 30 dni
 9. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
 10. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Zakres przedstawianych informacji

Zakres informacji, które powinny znaleźć się w prawidłowo przygotowanym Raporcie, został określony w art. 62 i 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Rodzaj przedsięwzięcia determinuje sposób wykonania ROŚ – Raport może stanowić bardzo zwięzłą lub bardzo rozbudowaną dokumentację. W trakcie trwania procedury uzgadniania i opiniowania ROŚ, często mają miejsce nawet kilkakrotne wezwania w zakresie wyjaśnienia lub rozszerzenia niektórych danych i informacji w ROŚ, co w głównej mierze wpływa na znacznie dłuższy czas trwania całego postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niż w przypadku tej samej procedury opartej o KIP i zakończonej po analizie KIP uzyskaniem DŚU.

Inwentaryzacje przyrodnicze

Inwentaryzacja przyrodnicza zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jest załącznikiem obligatoryjnym do Raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Nasza firma współpracuje z zespołem przyrodników na terenie całej Polski – pozwala to nam na sporządzanie projektów i szeroką współpracę z inwestorami nieograniczoną zasięgiem regionalnym. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest korzystna oferta dla inwestora praktycznie w każdej lokalizacji w kraju.