Programy ochrony środowiska

Przepisy prawne, procedura przyjęcia Programu ochrony środowiska

Program ochrony środowiska sporządzany jest w oparciu o następujące przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska (wydane 2 września 2015 r. wraz z aktualizacją z dnia 30 czerwca 2017 r. i 23 stycznia 2020 r.).

Programy ochrony środowiska podlegają konsultacjom społecznym zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym lub art. 77b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz właściwego Zarządu Powiatu lub właściwego Urzędu Marszałkowskiego, Program ochrony środowiska podlega przyjęciu uchwałą danego samorządu.

W celu prawidłowego realizowania polityki ochrony środowiska ustawodawca nakłada obowiązek na jednostki samorządu terytorialnego, tj. na poziomie gminy, powiatu i województwa, sporządzania Programów ochrony środowiska. Nasza firma opracowuje programy w taki sposób, aby były spójne z dokumentami wyższego szczebla i odwoływały się do innych dokumentów samorządowych.

Opracowanie Programu ochrony środowiska

Zajmujemy się zarówno opracowywaniem Programu ochrony środowiska, jak i Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska. W trakcie jego przygotowywania wykorzystujemy dane zebrane z różnorodnych jednostek i instytucji:

 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 • Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
 • PGW Wody Polskie,
 • urzędów administracji samorządowej i rządowej
 • właściwego Nadleśnictwa,
 • właściwego Urzędu Marszałkowskiego,
 • właściwego Zarządu Zlewni,
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
 • Zespołów Parków Krajobrazowych.

Na podstawie zebranej dokumentacji przeprowadzamy opiniowanie opracowywanych dokumentów i konsultacje społeczne. W razie konieczności sporządzamy również Strategiczną Ocenę Oddziaływania na Środowisko, czyli dokument określający jak duży wpływ na środowisko ma realizacja niektórych zadań w ramach Programu ochrony środowiska.