Karty informacyjne przedsięwzięcia

Przepisy prawne, procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (a więc kwalifikujących się do wykonania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia – dalej: KIP) zostały określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).

W tym samym rozporządzeniu w § 3 ust. 2 i 3 wskazano przypadki zmian dokonywanych w obiektach, które podlegają również kwalifikacji jako przedsięwzięcia mogące potencjalne znacząco oddziaływać na środowisko. Rozbudowa lub przebudowa danej instalacji, zakładu, czy nowe inwestycje w obrębie istniejących już przedsięwzięć wymagają odpowiedniej analizy, która pozwoli na konkluzję dotyczącą potrzeby lub braku potrzeby uzyskiwania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej: DŚU).

Dla powyższych przedsięwzięć procedura wydania DŚU może być dwuetapowa. Zależy to głównie od oceny przez organy opiniujące i organ wydający decyzję, czy dana inwestycja nie powoduje znacznego oddziaływania na środowisko, a tym samym czy potrzebna jest kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko.

Mniej

Procedura uzyskania decyzji środowiskowej w oparciu o KIP (w przypadku przedsięwzięć opisanych powyżej) składa się z następujących etapów:

Więcej Mniej
  1. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie DŚU do organu właściwego do wydania decyzji z przedłożeniem dokumentów takich jak:
    • KIP w formie pisemnej i elektronicznej oraz w liczbie 4 lub 5 egzemplarzy – odpowiednio po jednym dla organu prowadzącego postępowanie oraz dla organów opiniujących,
    • Kopia mapy ewidencyjnej poświadczona przez właściwy organ, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać,
    • Mapa zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej, na której zaznaczony zostanie teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zaznaczeniem odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowana inwestycja,
    • Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania,
    • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacja o jego braku – tylko w określonych przypadkach, potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
  2. Dokonanie oceny kompletności wniosku pod kątem formalnym przez organ prowadzący postępowanie.
  3. Wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych (o ile takie się pojawią) oraz uzupełnienie przez wnioskodawcę
  4. Wszczęcie postępowania
  5. Analiza KIP przez organ wydający decyzję i w razie konieczności wezwanie wnioskodawcy do wyjaśnień dotyczących treści KIP
  6. Wystąpienie organu właściwego do wydania DŚU o opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  7. Uzupełnienie w zakresie braków merytorycznych lub wyjaśnienie zagadnień poruszonych w KIP wskazanych przez organy uzgadniające i opiniujące
  8. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
  9. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Zakres przedstawianych informacji

Zakres informacji, które powinny znaleźć się w prawidłowo przygotowanej KIP, został określony w art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Niemniej jednak w przypadku kiedy planowane zamierzenie inwestycyjnej będzie wiązało się z:

czyli kiedy inwestycja będzie polegała na budowie źródeł generujących emisje takimi jak kotły, palniki, nagrzewnice, promienniki, ale także emisje przemysłowe z procesów technologicznych, które będą miały miejsce w danym przedsięwzięciu,

Mniej

kiedy to będą realizowane takie urządzenia jak wentylatory, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, chłodnie, ale także transport na terenie inwestycji (ruch pojazdów ciężkich i pojazdów osobowych),

Mniej

Rekomendowane jest wykonanie tzw. KIP rozszerzonej o analizę emisji i modelowanie rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu oraz analizy akustycznej (propagacji hałasu). Celem rozszerzenia KIP o te analizy jest przedstawienie organom materiału dowodowego dającego pełny obraz planowanego zamierzenia, a co za tym idzie dającego także podstawy do wydania decyzji bez potrzeby przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko.