Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO),

to rejestr, do którego muszą wpisać się podmioty wskazane w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

 • wytwarzający odpady oraz prowadzący ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach,
 • produkujący lub importujący opakowania albo kupujący je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Zwolnieni z wpisu do BDO są:

Więcej Mniej
 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, którzy wykorzystują odpady na potrzeby własne,
 • podmioty mające ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 • podmioty, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady,
 • rolnicy, będący wytwórcami odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

Dodatkowo, z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO są zwolnione:

 • działalności administracyjno-biurowe oraz wytwarzający odpady powstające w części socjalnej dla pracowników, które traktowane są jak odpady komunalne gospodarstw domowych i nie podlegają ewidencji,
 • firmy, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw – wytwórcą odpadów jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej,
 • podmioty wytwarzające rodzaje odpadów wymienione w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, w ilościach nie większych niż wskazane w tym rozporządzeniu.

W zakresie naszej oferty odnośnie systemu BDO jest:

 • wnioski aktualizacyjne w zakresie zmian w podmiocie
 • sprawozdanie w zakresie produktów, opakowań i gospodarowania odpadami
 • sprawozdanie w zakresie wytwarzanych odpadów i gospodarowania odpadami
 • wpis do lub wykreślenie podmiotu z bazy
 • wystawienie kart przekazania odpadu i kart ewidencji

Obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO przed rozpoczęciem działalności, która wymaga uzyskania wpisu na wniosek podmiotu. Wniosek rejestracyjny należy złożyć przy użyciu formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, po zalogowaniu się na stronie internetowej: www.rejestr-bdo.mos.gov.pl.

Dla wybranych podmiotów obowiązkowa jest sprawozdawczość – do składania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 73, art. 74a, i art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.