Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Potrzebujesz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub inwentaryzacji przyrodniczej? Zapoznaj się z naszą ofertą i zrealizuj swoją inwestycję zgodnie z prawem.

Napisz do nas i uzyskaj informację.

 • Ochrona środowiska
 • Konsultacje środowiskowe
 • Audyty energetyczne

Karty informacyjne przedsięwzięcia

Karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP) to dokumentacja stanowiąca najważniejszą część wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. KIP przygotowuje się dla inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których rodzaje zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Raporty o oddziaływaniu na środowisko oraz inwentaryzacje przyrodnicze

Raporty o oddziaływaniu na środowisko (ROŚ) to złożona dokumentacja opracowywana zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko, a także w przypadku konieczności sporządzenia ROŚ po KIP-ie – zgodnie z zakresem narzuconym przez organy opiniujące oraz urząd właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest to dokument, który zawiera informacje dotyczące budynku lub części budynku, takie jak:

 • rodzaj i przeznaczenie,
 • adres,
 • rok oddania do użytku,
 • metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej,
 • powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych lub chłodzonych,
 • całkowita powierzchnia użytkowa
 • rodzaj ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej

Pozwolenia środowiskowe

Pozwolenia środowiskowe to decyzje wydawane przez określone organy administracyjne, które regulują wprowadzanie do środowiska energii lub substancji oraz umożliwiają prowadzenie działalności pod kątem:

 • emisji – zgłoszenie lub pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • odpadów – pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • gospodarki wodno-ściekowej – pozwolenie wodnoprawne,
 • całościowym – pozwolenie zintegrowane.

Jeżeli Twoja działalność przyczynia się do powstawania emisji, odpadów lub ścieków, których zakres kwalifikuje się do uzyskania określonego pozwolenia, zgłoś się do nas – służymy wsparciem w całej procedurze.

Analizy emisji i propagacji hałasu

Modelowanie rozprzestrzeniania się substancji zanieczyszczających w powietrzu stanowi załącznik do wielu dokumentacji środowiskowych – KIP, ROŚ, a także zgłoszeń, czy pozwoleń.

Analiza propagacji hałasu umożliwia sprawdzenie, czy źródła hałasu pracujące w danej instalacji nie spowodują przekroczeń norm hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Potrzebujesz analizy emisji lub hałasu?
Przygotujemy odpowiednią dokumentację, która podwyższy wartość merytoryczną KIP, ROŚ lub wniosku o pozwolenie.

Programy ochrony środowiska

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do opracowania i wdrożenia (poprzez uchwałę) Programu ochrony środowiska.

Program ten określa podstawowe zagadnienia i problematykę związaną z ochroną środowiska na terenie danej jednostki, a także definiuje cele i zadania polityki ochrony środowiska na szczeblu lokalnym, powiatowym i wojewódzkim.

Zapraszamy jednostki samorządowe do składania zapytań odnośnie kompleksowego przygotowania Programu ochrony środowiska.

Konsultacje środowiskowe

Ochrona środowiska stała się nieodłącznym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie stanowi szereg dodatkowych obowiązków do spełnienia.

Nie jesteś pewien, czy Twoje przedsięwzięcie kwalifikuje się do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub zastanawiasz się, czy odpady, które wytwarzane są w Twojej instalacji obligują Cię do uzyskania pozwolenia?

Napisz do nas i uzyskaj informację.

W ramach wsparcia przedsiębiorców w zakresie
ochrony środowiska oferujemy przygotowanie:

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Raport o oddziaływaniu na środowisko oraz inwentaryzacji przyrodniczych

Wniosek do pozwoleń na wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

Wniosek do pozwoleń na wytwarzanie odpadów

Wniosek do zezwoleń na zbierania i przetwarzanie odpadów

Wniosek do pozwoleń zintegrowanych

Analia emisji zanieczyszczeń

Analia propagacji hałasu

Program ochrony środowiska dla jednostek administracyjnych

Konsultacje środowiskowe

Śląsk i cała Polska

Nasze doświadczenie w opracowywaniu wniosków skutkuje bardzo dobrej jakości dokumentacjami, które są wysoko oceniane przez organy decyzyjne.

Pracujemy na terenie Śląska, jak i całego kraju – jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie merytoryczne inwestycjom i projektom w każdej lokalizacji niezależnie od odległości.

Certyfikaty

 • Certyfikat

  Specjalista ds. Emisji

 • Szkolenie

  Przepisy prawne w ochronie środowiska

 • Zaświadczenie

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

 • Szkolenie

  Raportowanie o emisjach gazów cieplarnianych…